รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 1

ข้อมูลการผสมมังกร ชนิดต่างๆ Dragon city 

**** เข้าไปเล่น Dragon City *****

Armadillo Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Mud + Robot
Battery + Cactus
Venom + Gold
Flaming Rock + Jade
Poo + Seashell
Hedgehog + Dragonfly
 

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Metal_dragoncity

HP5000

Battery Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด) 

Electric Dragon + Metal Dragon 

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Metal_dragoncity

Blizzard Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Water Dragon + Fire Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP4000

cactus Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Earth Dragon + Plant Dragon

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Earth_dragoncity

HP4000

Carnivore Plant Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Dark Dragon + Plant Dragon 

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Dark_dragoncity

 

Chameleon Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Earth Dragon + Electric Dragon

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Electric_dragoncity

HP4000

Cloud Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Fire Dragon + Water Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP3000

Cool Fire Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

 

Vulcano + Alpine
Laser + Dandelion
Cloud + Penguin

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Ice_dragoncity

HP5000

Coral Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Water Dragon + Plant Dragon 

 

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP4000

Dandelion Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Plant Dragon + Ice Dragon 

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Ice_dragoncity

HP3000

Dark Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

ชื้อที่ Shop

ธาตุ

icon_Dark_dragoncity

HP2000

Dark Fire Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Fire Dragon + Dark Dragon

ธาตุ

icon_Dark_dragoncityicon_Fire_dragoncity

HP4000

Dragonfly Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Plant Dragon + Metal Dragon

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Metal_dragoncity

HP4000

Earth Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

ชื้อที่ Shop

ธาตุ

icon_Earth_dragoncity

HP2000

Electric Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

ชื้อที่ Shop

ธาตุ

icon_Electric_dragoncity

HP2000

Fire Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

ชื้อที่ Shop

ธาตุ

icon_Fire_dragoncity

HP2000

firebird Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Fire Dragon + Plant Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Plant_dragoncity

HP3000

Flaming Rock Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Earth Dragon + Fire Dragon 

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Earth_dragoncity

HP3000

Fluorescent Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Ice Dragon + Electric Dragon

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Ice_dragoncity

HP3000

Fossil Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

เล่นเกมส์ Social Wars ให้ได้ LV 20

ธาตุ

icon_Ice_dragoncityicon_Dark_dragoncity

HP4000

Gold Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Electric Dragon + Metal Dragon

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Metal_dragoncity

HP4000

Gummy Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

 

Nenufar + Neon
Plant + Storm
Tropical + Battery
firebird  + star
Dandelion +  Star
Jade + Flourescent

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Plant_dragoncity

HP5000

Hedgehog Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Dark Dragon + Earth Dragon

ธาตุ

icon_Dark_dragoncityicon_Earth_dragoncity

HP3000

Hot Metal Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Fire Dragon + Electric Dragon

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Fire_dragoncity

HP4000

Ice Cream Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Ice Dragon with a Water Dragon

ธาตุ

icon_Ice_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP3000

Ice Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

ชื้อที่ Shop

ธาตุ

icon_Ice_dragoncity

HP2000

Icecube Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Water Dragon + Ice Dragon

ธาตุ

icon_Ice_dragoncityicon_Water_dragoncity

Jade Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Plant Dragon + Metal Dragon

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Metal_dragoncity

HP3000

Laser Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Fire Dragon + Electric Dragon

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Fire_dragoncity

HP3000

Lentern Fish Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Water Dragon + Electric Dragon 

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP3000

Medieval Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Fire Dragon + Metal Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Metal_dragoncity

HP3000

Mercury Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Water Dragon + Metal Dragon

ธาตุ

icon_Metal_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP2000

Metal Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

 

Earth +Armadillo Dragon
Fire +Medieval  
Fire + Steampunk
Water  + Seashell  
Water  + Mercury
Plant  + Jade  
Plant  +  Dragonfly

ธาตุ

icon_Metal_dragoncity

HP2000

Mojito Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Ice Dragon with a Plant Dragon

ธาตุ

icon_Plant_dragoncityicon_Ice_dragoncity

HP4000

Moose Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Ice Dragon with an Electric Dragon

ธาตุ

icon_Ice_dragoncityicon_Electric_dragoncity

mud Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Earth Dragon and a Water Dragon 

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP3000

Nenufar Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Water Dragon + Plant Dragon

ธาตุ

icon_Water_dragoncityicon_Plant_dragoncity

HP3000

Neon Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Dark Dragon + Electric Dragon 

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Dark_dragoncity

HP3000

Paladin Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

มี LV 15 ใน Dragon City 

และ LV 10 หรือสูงกว่าในเกมส์ Social Empires

ธาตุ

icon_Electric_dragoncityicon_Earth_dragoncity

HP3000

Pearl Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Ice Dragon + Metal Dragon

ธาตุ

icon_Ice_dragoncityicon_Metal_dragoncity

HP3000

Penguin Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Ice Dragon + Dark Dragon

ธาตุ

icon_Ice_dragoncityicon_Dark_dragoncity

HP3000

Petroleum Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

 

Venom Dragon + Mud Dragon
Mud Dragon + Dark Dragon
Neon Dragon + Nenufar Dragon
Lantern Fish Dragon  + Neon Dragon 

ธาตุ

icon_Dark_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP4000

Pirate Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

 

Mud + Hedgehog
Waterfall + Venom
Cloud + Vampire
Blizzard + Dark Fire
Nenufar + Carnivore Plant

ธาตุ

icon_Dark_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP4000

Nature Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

ชื้อที่ Shop

ธาตุ

icon_Plant_dragoncity

HP2000

Petroleum Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Ice Dragon + Metal Dragon

 

ธาตุ

icon_Ice_dragoncityicon_Metal_dragoncity

HP4000

Poo Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Legendary + Petroleum or Pirate
Mud + Petroleum or Pirate
Mirror + Dark or Legendary
Earth + Pure
Pure + Water
Wind + Pirate
 

ธาตุ

icon_Water_dragoncityicon_Dark_dragoncityicon_Earth_dragoncity

HP3000

Robot Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

 

 

มี LV 10 ใน Dragon City 

และ LV 10 หรือสูงกว่าในเกมส์ Social Wars

ธาตุ

icon_Metal_dragoncityicon_Fire_dragoncity

HP3000

Seashell Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Metal Dragon + Water Dragon

ธาตุ

icon_Metal_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP4000

Snowflake Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Earth Dragon + Ice Dragon 

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Ice_dragoncity

HP4000

Soccer Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
 
Medieval +  Alpine
Flaming Rock + Snowflake
Vulcano   +   Pearl
Steampunk + Icecube
Cloud + Ice Cream
Blizzard + Dandelion

ธาตุ

icon_Ice_dragoncityicon_Fire_dragoncity

HP5000

Spicy Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Plant Dragon and a Fire Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Plant_dragoncity

HP2000

Star Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Earth Dragon + Electric Dragon

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Electric_dragoncity

HP3000

Steampunk Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Fire Dragon with a Metal Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Metal_dragoncity

HP3000

Storm Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Water Dragon with an Electric Dragon

ธาตุ

icon_Water_dragoncityicon_Electric_dragoncity

HP3000

Tropical Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Earth Dragon with a Plant Dragon

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Plant_dragoncity

HP3000

Vampire Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Fire Dragon and Dark Dragon

ธาตุ

icon_Fire_dragoncityicon_Dark_dragoncity

HP3000

Venom Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Dark Dragon with an Earth Dragon 

ธาตุ

icon_Dark_dragoncityicon_Earth_dragoncity

HP4000

Vulcano Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Fire Dragon witn an Earth Dragon

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Fire_dragoncity

HP4000

Water Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

ชื้อที่ Shop

ธาตุ

icon_Water_dragoncity

HP2000

Waterfall Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Earth Dragon with a Water Dragon

ธาตุ

icon_Earth_dragoncityicon_Water_dragoncity

HP3000

Zombie Dragon

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Dark Dragon and Metal Dragon

ธาตุ

icon_Dark_dragoncityicon_Metal_dragoncity

HP3000

     

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://dragoncity.wikia.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed.com

 
Dragon city วิธีผสมมังกร / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 1
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.